Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ НА ОБЩИНА МИРКОВО

 

   На основание чл. 6,ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е открит обществен достъп до „ Информация за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)на инвестиционно предложение на „ Елаците – Мед „ АД за „ Първична преработка на медно- порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците „ Софийска област до 2031г. „

  Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 09.12.2014г. до 23.12.2014г. в сградата на Община Мирково,с. Мирково, ул.” Александър Стамболийски” №35 ет.2, от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

 

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражение: Донка Юрукова – гл. спец. УТ, Община Мирково, тел: 0884705257

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.