Обявление за подбор на персонал - здравен консултант

В изпълнение на Договор BG05M9OP001-2.002-0125-C001за финансиране на проект Предоставяне на социални услуги в община Мирковопо процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-„Независим живот”, утвърдена „Процедура за подбор на персонал”

Обявление

Автобиография

Заявление

Допуснати

Недопуснати

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.