ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 2017 ГОДИНА

Годишният план е разработен в изпълнение на приетата от Общински съвет Мирково  Общинска стратегия за развитие на социалните услуги.

Годишният план е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван, в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база, икономическа и социална среда. Ключовите приоритетни направления в годишния план за развитие на социалните услуги в Община Мирково са определени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи, необходимостта от решаване на критични социални проблеми на жителите на общината и в  контекста на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги.

Прочети.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.