Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1607, подотдел 68 “ж1“  на територията на Община Мирково

Заповед

Документи

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.