Общинска гора търг и конкурс

 


Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад на територията на община Мирково.

Заповед

Документи


Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1608, подотдели 85 „е“, 86 „а“  на територията на Община Мирково

Заповед

Доцументи


 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.