Обява 25-04-2017

О Б Я В А

Във връзка с реализация  на дейностите по договор РД № 50-109/17.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на  мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР  2014-2020 г., изпълняван от  Община Чавдар,  в партньорство с Общините  Златица, Мирково и Челопеч, фирма „Декра – 66“ ЕООД и Сдружение „За един по-добър живот“ Ви уведомяваме, че на 25.04.2017 г. ще бъдат проведени обществени обсъждания на разработваната стратегия за ВОМР  за територията на Местна инициативна група – Чавдар, Златица, Мирково и Челопеч, както следва

 1. с. Мирково - залата на общината от 11.00 часа
 2. с. Карлиево, община Златица  - пенсионерски клуб от 11.00 часа
 3. с. Чавдар – залата на общината от 14.00 часа
 4. с. Челопеч – залата на общината от 14.00 часа

За участие в  обсъжданията са поканени  да вземат участие представители на:

 • Партньори по проекта;
 • Регионални медии;
 • Кметове на населени места;
 • Общински съветници;
 • Микропредприятия;
 • Малък и среден бизнес;
 • Кооперации; Земеделски стопани;
 • Читалища;
 • Неправителствени организации, спортни клубове, туристически дружества, училищни настоятелства;
 • Училища и детски градини;
 • Занаятчии, предприемачи в сферата на услугите, туризма и леката промишленост;
 • ДБТ, ДСП, доставчици на социални и здравни услуги, лекари,  стоматолози и др;
 • Адвокати и други свободни професии
 • Граждани и др. представители на местната общност.
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.