Община Мирково – с. Мирково съобщава

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Община Мирково – с. Мирково съобщава , че в Държавен вестник бр. 30 / 11.04.2017 год. е обнародвано съобщение за изработен ПУП- ПЗ и ИПЗ план за застрояване на хвостохранилище „Бенковски” част от контур  „Обогатителен комплекс „Елаците”с обхват: ПИ с. Бенковски и с. Мирково, Община Мирково. Всички заинтересовани лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени искания, предложения и възражения по тях до 11.05.2017 год. включително.

 

От Общината

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.