Съобщение 11.05.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно изработен проект Подробен устройствен план (ПУП ) – Парцеларен план  (ПП ) за „Нова пътна връзка от път SFO1431 до жп гара Мирково” в землищните граници на с. Мирково с ЕКАТТЕ 48324, Община Мирково, област София, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за линеен обект на техническата инфраструктура по реда на чл. 150, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) „Нова пътна връзка от път SFO1431 до жп гара  Мирково” в землището на с. Мирково

Община Мирково на основание чл. 128, ал.1 и ал. 2 от ЗУТсъобщава, че е изработен проект Подробен устройствен план (ПУП ) – Парцеларен план  (ПП ) за „Нова пътна връзка от път SFO1431 до жп гара  Мирково” в землищните граници на с. Мирково с ЕКАТТЕ 48324, Община Мирково, област София, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за линеен обект на техническата инфраструктура по реда на чл. 150, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) „Нова пътна връзка от път SFO1431 до жп гара  Мирково” в землището на с. Мирково

Проектът е изложен в сградата на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица по 131, ал. 2, т. 5 и ал. 3 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в „Държавен вестник”.

 Съобщението е обнародвано в брой 36/05.05.2017 год.  на Държавен вестник

 От Общината

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.