Поканата за заседание на общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” № 35, тел. 07182/2286, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  

ДО Г-Н/ Г-ЖА…………………………………..

ПОКАНА

На 29.08.2017 г. /вторник/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 22-то редовно заседание на Общински съвет Мирково при следния дневен ред:

1. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС-60-10 от22.08.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Отмяна на Решение №254 по Протокол за неприсъствено взето решение от 07.08.2017 г.

Докладва: Павел Данкин

Да се разгледа от постоянната комисия по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

2. Докладна записка от Рад Кавалджиев – Вр.И.Д. Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 035-13 от10.08.2017 год. на Община Мирково.

Относно: ОУ „Г. Бенковски“ с. Мирково да бъде включено в списъка на защитените училища.

Докладва:Венелина Божкова

Да се разгледа от постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедания и етика към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

3. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-31 от21.08.2017 год. на Община Мирково.

Относно:Дофинансиране на читалищата на територията на Община Мирково

Докладва: Цветанка Йотина

Да се разгледа от постоянни комисии към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище, както следва:

   1.Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;

   2.Kомисия по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедания и етика;

Водеща комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба.

4. Докладна записка от Иванка Вълева – Общински съветник с Вх. № ОбС- 94И-02-2 от17.08.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Становище на Комисията по помощите за доставяне на дървен материал на пострадалите от пожар Маргарита Ангелова Буева, Симеон Николов Данкин и Асен Харалампиев Кренев.

Докладва:Иванка Вълева

Да се разгледа от постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

5. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-33 от22.08.2017 год. на Община Мирково.

Относно: За приемане на оперативен план с конкретни мерки за спешно овладяване на процеса на съхнене и провеждане на последващи лесозащитни и други лесовъдски мероприятия за ограничаване на нападенията от болести и вредители и контролиране на процеса на трансформация на иглолистните култури

Докладва: Светослав Петров

Да се разгледа от постоянната комисия по селско и горско стопанство, екология и обществен ред към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

6. Писмо – сигнал от Александър Филипов и Ецо Ецов – общински съветници  с Вх. № ОбС-94А-12-4 от 21.08.2017 год. на Община Мирково.

Относно: Несъгласие със заповед на Зам. Кмета на Община Мирково – Рад Кавалджиев

Докладва: Вносителите

Да се разгледа от постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

7. Други

8. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани по чл. 68, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация с. Мирково. 

Прилагам:

  1. Докладна записка от Павел Данкин – Председател на ОбС Мирково с Вх. № ОбС-60-10 от 22.08.2017 год. на Община Мирково.
  2. Докладна записка от Рад Кавалджиев – Вр.И.Д. Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-035-13 от 10.08.2017 год. на Община Мирково.
  3. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-01-31 от 21.08.2017 год. на Община Мирково.
  4. Докладна записка от Иванка Вълева – Общински съветник с Вх. № ОбС-94И-02-2 от 17.08.2017 год. на Община Мирково.
  5. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС-01-33 от 22.08.2017 год. на Община Мирково.
  6. Писмо – сигнал от Александър Филипов и Ецо Ецов – общински съветници  с Вх. № ОбС-94А-12-4 от 21.08.2017 год. на Община Мирково.

                                          .    

 ПАВЕЛ ДАНКИН

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС МИРКОВО

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.