Покана за заседание на ОбС Мирково на 28.09.2017 година

ПОКАНА


    На 28.09.2017 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 23-то редовно заседание на Общински съвет Мирково при следния дневен ред:


1. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-38 от 20.09.2017 год. на Община Мирково.
Относно: Ползването на дървесина от местни фирми през 2017г.
Докладва: Светослав Петров
Да се разгледа от постоянната комисия по селско и горско стопанство, екология и обществен ред към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

2. Докладна записка от Рад Кавалджиев – Зам. кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 035-14 от 12.09.2017 год. на Община Мирково.
Относно: Придобиване на недвижими имоти – земя, находяща се в бившите стопански дворове на територията на Община Мирково.
Докладва: Рад Кавалджиев
Да се разгледа от постоянната комисия по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище.

3. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-36 от 14.09.2017 год. на Община Мирково.
Относно: Необходими средства за финансиране на мероприятие по случай 12.10.2017 г. ден на българската община.
Докладва: Ненка Кръстева
Да се разгледа от постоянната комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба.

4. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-37 от 14.09.2017 год. на Община Мирково.
Относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Мирково към 30.06.2017 год.
Докладва: Ненка Кръстева

Да се разгледа от постоянни комисии към Общински съвет Мирково за изготвяне на становище, както следва:
1. Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба;
2. Kомисия по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедания и етика;
3. Комисия по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа;
4. Комисия по селско и горско стопанство, екология и обществен ред.
Водеща комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба.

5. Други

6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани по чл. 68, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет на Община Мирково, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация с. Мирково.
Прилагам:

1. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-38 от 20.09.2017 год. на Община Мирково.
2. Докладна записка от Рад Кавалджиев – Зам. кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 035-14 от 12.09.2017 год. на Община Мирково.
3. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-36 от 14.09.2017 год. на Община Мирково.
4. Докладна записка от Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково с Вх. № ОбС- 01-37 от 14.09.2017 год. на Община Мирково.

 


ПАВЕЛ ДАНКИН
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС МИРКОВО

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.