Заповед №171 - открит конкурс

Публикувано на 02.07.2018

Заповед №171/02.07.2018 г. за открит конкурс на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.1, чл.12 ал.1 и чл.10 ал.1 т.18 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии-държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.

Заповед №171

Документация

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.