Заповед №279

Заповед № 279/ 02.11.2018 г. на Кмета на Община Мирково за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 07051.402.767 /УПИ I-43, XIII-43 кв. 15/ по КККР на с. Буново, община Мирково.
 

Заповед № 279

  

 
 
 
 
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.