Заповед №280

Заповед № 280/ 02.11.2018 г. на Кмета на Община Мирково за изменение на ПУП - план за регулация и застрояване с обхват УПИ VIII-564, кв.2 /ПИ с идентификатор 67636.70.87/ и образуване на нов УПИ за ПИ 67636.70.80 по КККР на с. Смолско, община Мирково.
 

 

 
 
 
 
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.