Заповед № 287/ 18.10.2019г. на Кмета на община Мирково за допускане изработванена ПУП

Заповед № 287/ 18.10.2019г. на Кмета на община Мирково за допускане изработванена ПУП - изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XI-186, УПИ X-186 и УПИ IX-186, кв. 23 /ПИ с идентификатор 48324.200.186/ по КККР на с. Мирково, община Мирково.

Заповед № 287/18.10.2019г

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.