Обявление до заинтересованите лица за допуснат със Заповед № 39/22.02.2021г. на Кмета на Община Мирково да се изготви ПУП

Обявление до заинтересованите лица за допуснат със Заповед № 39/22.02.2021г. на Кмета на Община Мирково да се изготви ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ X-738 и XI-737, кв. 51 (ПИ с идентификатор 48324.200.738 и 48324.200.737) по регулационен план на с. Мирково за обединяване на едно УПИ X-1, кв. 51 (ПИ с идентификатор 48324.200.1).

Заповед № 39/22.02.2021

Обявление

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.