Обявление до заинтересованите лица за издадена Заповед № 34/15.02.2021г. на Кмета на Община Мирково да се изготви ПУП

Обявление до заинтересованите лица за издадена Заповед № 34/15.02.2021г. на Кмета на Община Мирково да се изготви ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XIV-936, кв. 58 (ПИ с идентификатор 48324.200.936) по регулационен план на с. Мирково за разделяне на две УПИ-та – УПИ XIV-1535, кв. 58 (ПИ с идентификатор 48324.200.1535) и УПИ ХХI-1536, кв. 58 (ПИ с идентификатор 48324.200.1536).

Заповед № 34/15.02.2021

Обявление

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.