Обявление № АБУ-7/31.05.2021г.

Обявление № АБУ-7/31.05.2021г. за одобрен със Заповед № 123/28.05.2021г. на Кмета на Община Мирково ПУП – изменение на план за регулация на УПИ VII-516 и УПИ VIII-517, кв. 10 по регулационния план на с. Буново и образуване на нови УПИ VII-818 и УПИ VIII-819, кв. 10 / ПИ с идентификатор 07051.402.819 и 07051.402.818 по КККР на с. Буново/

Прочети

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.