ОБЯВЛЕНИЕ № АБУ- 8/ 04.06.2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ № АБУ- 8/ 04.06.2021г., за одобрен със  Заповед  №128/01.06.2021г. на Кмета на Община Мирково за ПУП (План за регулация и застрояване) на УПИ XV-169, кв.20 по регулационния плана на с.Буново и промяна на УПИ XV-169, V-168 и XIII-173, кв.20 с ПИ с идентификатори 07051.402.169, 07051.402.168, 07051.402.173 по КККР на с. Буново, община Мирково

Прочети

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.