Упражняване на строителен надзор по проект: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”

Възложител: Община Мирково
Преписка:

00602-2013-0006 (Затворена)

Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Упражняване на строителен надзор по проект: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/322/00788 от 07.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Описание:

Консултантска дейност и упражняване на строителен надзор по време на строителството, оценка за съответствието на инвестиционният проект, геодезическо заснемане, изготвяне на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите, контрол на количествата и качеството на строителството, съобразно издаденото Разрешение за строеж, от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до приемане на обекта в зависимост от категорията му
Краен срок: 07.05.2013 год.  16:00 часа
Документи:

Решение (534680) 

Обявление за обществена поръчка (534683)

Документация за участие -  изтегли

Образци от № 1 до 19, без 18а  изтегли

Образец № 18а - Проект на договор -  изтегли

Образец № 20 - Техническа спецификация -  изтегли

2013-04-03 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.