Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково...

Възложител: Община Мирково
Преписка: 00602-2013-0011 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Рехабилитация и реконструкция на част от инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с.Смолско, Обект 2: Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на село Мирково, община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01280 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони   

Описание:

Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката ще бъдат извършени на територията на Община Мирково, на обекти, съгласно наименованията на съответните обособени позиции и съгласно изготвените и одобрени работни проекти и спецификации
Краен срок: 10.06.2013  16:00
Документи:

Решение (539225)

Решение (540569)

Обявление за обществена поръчка (539226)

Документация за участие -  изтегли

Приложение № 18 Проект на договор -  изтегли

Приложение № 19 Техническа спецификация -  изтегли

Разяснеие №1 - изтегли

Разяснеие №2 - изтегли

2013-04-26 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.