"Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: "Изграждане на спортен комплекс в с.Мирково"

Възложител: Община Мирково
Преписка: 00602-2013-0013 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01309 от 27.11.2012 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода /ПРСР/ 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/

Описание:

Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Изграждане на спортен комплекс в с. Мирково”. Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката ще бъдат извършени на обект на територията на село Мирково, съгласно изготвени и одобрени работен проект и спецификации. Поръчката включва изпълнение на строителни и монтажни работи, съгласно изготвени роботен проект, технически спецификации и количествени сметки приложени към документацията за участие.
Краен срок: 19.08.2013 16:00
Документи:

Решение (550280)

Решение за промяна (551815)

Обявление за обществена поръчка (550283)

Документация за участие -  изтегли

Образци от 1 до 24, без 22a, 24a -  изтегли

Образец № 22a - Проект на договор -  изтегли

Образец № 24а - Количествена сметка -  изтегли

Разяснение № 1 -  изтегли

Разяснение № 2 -  изтегли

2013-07-12

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.