Публична покана - "Разработване на общински план за развитие на Община Мирково за периода 2014-2020 г. ..."

 Избор на изпълнители съгласно ДПБФП № 13-13-157/02.12.2013 г. по обособени позиции: 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Разработване на общински план за развитие на Община Мирково за периода 2014-2020 г.; Разработване на интегриран план за обновяване на населените места в Община Мирково за периода 2014-2020 г., включително дейности за обществено консултиране; Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Мирково, включително съпътстващо обучение, свързано с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация; 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ 2: Разработване на предварителната оценка на общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. Настоящата обществена поръчка се възлага в изпълнение на Проект: „Разработване и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики, разработване на общински стратегически документи”, който се осъществява в рамките на ОП „Административен капацитет “2007-2013 г., Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-157/02.12.2013г., сключен с Министерството на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет”. Настоящата обществена поръчка има за цел разработването на следните стратегически документи и осъществени дейности съгласно следните две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 • Разработване на общински план за развитие на Община Мирково за периода 2014-2020 г., включително дейности за обществено консултиране (обществени обсъждания, провеждане на дискусии със заинтересованите страни): • Разработване на интегриран план за обновяване на населените места в Община Мирково за периода 2014-2020 г., включително дейности за обществено консултиране (обществени обсъждания, провеждане на дискусии със заинтересованите страни): • Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Мирково, включително съпътстващо обучение, свързано с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 • Разработване на предварителната оценка на общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. Всеки участник може да подава оферта само за една обособена позиция.

2014-02-06

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.