„Доставка и монтаж на противопожарна техника по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадии и мониторинг на околната среда“

Възложител: Община Мирково
Преписка: 00602-2014-0001 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Доставка и монтаж на противопожарна техника по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадии и мониторинг на околната среда“ изпълняван по Договор № 23/226/00311 от 10.04.2013 г. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”

Описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е: Доставка и монтаж на противопожарна техника по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадии и мониторинг на околната среда“ изпълняван по Договор № 23/226/00311 от 10.04.2013 г. от ПРСР 2007-2013 г. Кратко описание на проекта във връзка, с който се възлага осъществяването на поръчката: Целта на проекта е да се изгради противопожарна видеонаблюдателна кула в землището на СЕЛО СМОЛСКО, ОБЩИНА МИРКОВО, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 269003 и отдалечен контролен център на територията на сградата на община Мирково, с. Мирково. Основната част на проекта е стоманорешетъчен стълб, с монтирана апаратура за навременно информиране за горски пожари в района, обхващан от термокамери. Доставка на оборудване за контролен център с описана в проекта апаратура за контрол и наблюдение на териториите в обхвата на камерите. Системата включва изграждане на локална станция за наблюдение, разположена върху 25 метрова метална кула с фундамент, оборудвана със специализирана техника, както и изграждане на контролен център за наблюдение на определената зона, анализ на риска от възникване на пожар, реакция, оповестяване и координация на пожарогасителните и спасителни дейности при пожар. Поради различния интензитет на вятърната и слънчевата енергия в денонощието и през годината, по-подходящи за производството на необходимата за системата енергия са хибридните системи, включващи ветрогенератор, превръщащ кинетичната енергия на ветровия поток в електричество, фотоволтаични соларни модули (фотоволтаици, соларни панели), свързани последователно и/или успоредно, акумулаторни батерии, осигуряващи необходимите капацитет и волтаж на системата, вятърен контролер и соларен контролер, управляващи зареждането на акумулаторни батерии и инвертор, преобразуващ напрежението, подадено от фотоволтаиците и вятърния генератор към батериите. Категория строеж: Противопожарната кула е пета категория, съгласно категория на видовете строежи на ЗУТ. Разрешение за строеж №19/15.11.2012 г. Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е: 540 547,76 лева /петстотин и четиридесет хиляди, петстотин четиридесет и седем лв. и 76 ст./ без ДДС.
Краен срок: 30.06.2014 до 16:00 часа
Документи:

Решение (604457)

Обявление за обществена поръчка (604453)

Документация за участие -  изтегли

Образци от 1 до 24, без 22а и 24а -  изтегли

Образец 24а (Количествена сметка) -  изтегли

Образец 22a (Проект на договор) -  изтегли

2014-05-20

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.