Меню  

   

WiFi4EU  

   
   

ПРОЕКТ „РАЗВИВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА МИРКОВО”

Стартиране на проекта - 02.08.2011 г. 

 

Този документ е създаден в рамките на проект №23/313/00035  „Развиване на интегриран тутизъм в община Мирково", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.