Обявление

 Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед № 328/ 21.11.2014 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем в срок от 10 години на следните имоти, находящи се в землище Каменица, Община Мирково:

Обект

Поземлен имот по КВС

местност

Начална тръжна цена без включен ДДС

Депозитна вноска

трикратният размер на началния тръжен наем

1.

Двуетажна стопанска сграда№1 със ЗП 229 кв.м

№ 167001

„Голяма река“

 

37.00 лв

 

111.00 лв

2.

 Сграда №2 със ЗП 80 кв.м

№ 166001

„Странето“

5.00 лв

15.00 лв

3.

 Сграда №3 със ЗП 176 кв.м

 

 

10.00 лв

30.00 лв

4.

Двуетажна сграда №4 със ЗП 325 кв.м

 

 

39.00 лв

117.00 лв

5.

Сграда №5 със ЗП 321 кв.м

 

 

16.00 лв

48.00 лв

6.

Сграда №8 със ЗП 86 кв.м

 

 

7.00 лв

21.00 лв

7.

Сграда №1 със ЗП 148 кв.м

№141005

„Скумца“

12.00 лв

36.00 лв

8.

Сграда №1 със ЗП 488 кв.м

№141002

„Скумца“

36.00 лв

108.00 лв

9.

Сграда №със ЗП 718 кв.м.

№000974

„Старите колиби“

45.00 лв

135.00 лв

  1. Публичният търг с тайно надаване ще се проведе на 09.12.2014 год. от 13,00 часа в заседателна зала №2 на Община Мирково.
  2. Цената на тръжната документация е в размер на 35,00 лв., платима в брой на касата на Община Мирково или по банков път по банкова сметка : IBAN BG 18UNCR75278459464300; BIG: UNCRBGSF, УниКредитБулбанк, гр.Пирдоп; вид плащане 447000.
  3. Тръжната документация може да се закупи всеки работен ден в стая „Устройство на територията“ етаж 2, Община Мирково; лице за контакти – Ив.Червенкова, гл.специалист „Общинска собственост“. Срок за закупуване – най-късно до 16,00 часа на 08.12.2014 год.
  4. Депозитът за участие в размер на трикратният размер на началния тръжен наем се внася в брой на касата на Община Мирково или по банков път по банкова сметка: IBAN BG 11UNCR75273359158836; BIG: UNCRBGSF, УниКредитБулбанк, гр.Пирдоп. 
  5. Срок на валидност на офертите – 90 календарни дни, считано от последния ден за подаване на документите за участие в търга.
  6. Краен срок и място за подаване на офертите за участие в търга - 16,00 часа на 08.12.2014 год. в деловодството на Община Мирково.
  7. Оглед може да се извършва всеки работен ден от 21.11.2014 год. до 08.12.2014 год. ( от 10.00 ч. до 12.00 ч. ) след писмена заявка в деловодството на Общинска администрация, придружена с документ за закупена документация за участие и документ за внесена депозитна вноска.

 Заповед № 328/ 21.11.2014 год. е публикувана във в.“Камбана“ бр.46/1156 /от 27.11.2014 год. и на интернет страницата на Община Мирково в раздел Администрация – Заповеди на кмета.

2014-11-25

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.