Обявление

 Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед № 329/ 21.11.2014 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем в срок от 10 години на следните имоти, находящи се в землище Мирково, Община Мирково:  

Обект

Поземлен имот по КВС

местност

Начална тръжна цена без включен ДДС

Депозитна вноска

трикратният размер на началния тръжен наем

1.

Сграда №1 със ЗП 1 047  кв.м

№ 000877

„Кофата“(Къдравец)

 

116.00 лв

 

348.00 лв

2.

 Сграда №1 със ЗП 1 546  кв.м

№ 000876

„Кофата“(Къдравец)

167.00 лв

501.00 лв

3.

 Сграда №2 със ЗП 913 кв.м

 

 

95.00 лв

285.00 лв

  1. Публичният търг с тайно надаване ще се проведе на 09.12.2014 год. от 11,00 часа в заседателна зала №2 на Община Мирково.
  2. Цената на тръжната документация е в размер на 35,00 лв., платима в брой на касата на Община Мирково или по банков път по банкова сметка : IBAN BG 18UNCR75278459464300; BIG: UNCRBGSF, УниКредитБулбанк, гр.Пирдоп; вид плащане 447000.
  3. Тръжната документация може да се закупи всеки работен ден в стая „Устройство на територията“ етаж 2, Община Мирково; лице за контакти – Ив.Червенкова, гл.специалист „Общинска собственост“. Срок за закупуване – най-късно до 16,00 часа на 08.12.2014 год.
  4. Депозитът за участие в размер на трикратният размер на началния тръжен наем се внася в брой на касата на Община Мирково или по банков път по банкова сметка: IBAN BG 11UNCR75273359158836; BIG: UNCRBGSF, УниКредитБулбанк, гр.Пирдоп. 
  5. Срок на валидност на офертите – 90 календарни дни, считано от последния ден за подаване на документите за участие в търга.
  6. Краен срок и място за подаване на офертите за участие в търга - 16,00 часа на 08.12.2014 год. в деловодството на Община Мирково.
  7. Оглед може да се извършва всеки работен ден от 21.11.2014 год. до 08.12.2014 год. ( от 10.00 ч. до 12.00 ч. ) след писмена заявка в деловодството на Общинска администрация, придружена с документ за закупена документация за участие и документ за внесена депозитна вноска.

 Заповед № 329/ 21.11.2014 год. е публикувана във в.“Камбана“ бр.46/1156 /от 27.11.2014 год. и на интернет страницата на Община Мирково в раздел Администрация – Заповеди на кмета.

2014-11-25

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.