Заповед № 204 прекратяване на публичен търг с тайно наддаване

Заповед № 204/ 15.08.2019 год. на кмета на община Мирково за прекратяване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ част от тавански етаж, находящ се в сграда с идентификатор 48324.200.1360.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 48324.200.1360 по КККР на с. Мирково, с площ 94,68 кв.м. (АПОС № 702 от 17. 08. 2016 год. на Кмета на Община Мирково).

Заповед №204

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.