Заповед № 264/ 01.10.2019 год. провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с.Каменица.

Заповед № 264/ 01.10.2019 год. на ВрИД Кмет на община Мирково за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 35821.300.98 заедно с построената върху него сграда с идентификатор 35821.300.98.1 по КККР на с.Каменица.

Заповед № 264/ 01.10.2019 год.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.