„Изграждане на противопожарна кула по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда“

Възложител: Община Мирково
Преписка:  00602-2015-0003
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Изграждане на противопожарна кула по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда“, изпълняван по Договор № 23/226/00311 от 10.04.2013 г. от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена ЕЗФРСР”

Описание:

„Изграждане на противопожарна кула по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда“, изпълняван по Договор № 23/226/00311 от 10.04.2013 г. от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена ЕЗФРСР” , включваща Предвижда се проектиране на наблюдателна кула, с възможност за разширение, на която ще бъдат монтирана Локаторнa Станция /ЛС/ проектирани и изработени на базата на микропроцесорни и компютърни технологии. В сградата на Общината ще бъде позициониран Център за управление и приемане на данните /ЦУ/ от отдалечените ЛС, обработва информацията и я визуализира върху цифровизирани топографски карти на района, който е под наблюдение, извършва прогноза за възможното развитие на пожара, също така показва актуална информация от метеорологичната станция, местоположението на мобилните групи, някои от които могат да са снабдени с Мобилни Станции /МС/.
Краен срок: Срок за получаване на оферти или заявления за участие 07.05.2015 г. Час: 16:00
Документи:

Решение

Обявление

Документация за участие -  изтегли

Образци - изтегли

Технически проект - изтегли

Проект на договор - изтегли

Техническа спецификация кула - изтегли

Комисия

Протокол №1 21.05.2015

Протокол №2 03.06.2015

Покана за отваряне на ценови предложения 08.06.2015

Протокол №3 12.06.2015

Обобщен Протокол 17.06.2015

Решение 17.06.2015

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.