Авторски надзор

Възложител: Община Мирково
Преписка: 00602-2014-0005
Процедура: Договаряне без обявление по ЗОП
Име: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на с. Мирково, община Мирково“, изпълняван по Договор № 23/321/01280 от 27.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР

Описание:

Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обект „Рехабилитация на част от водоснабдителната мрежа на с. Мирково, община Мирково“, изпълняван по Договор № 23/321/01280 от 27.11.2012г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР 2007-2013 г., подкрепена от ЕЗФРСР
Документи:

Решение

Покана 19.05.2015 -  изтегли

Доклад 20.05.2015 -  изтегли

Решение 21.05.2015 -  изтегли

Договор 28.05.2015 -  изтегли

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.