"Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Реконструкция модернизация на техническата инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 1430 ІV – 60035 І-6 / Долно Камарци –

Възложител: Община Мирково
Преписка: 00602-2014-0003 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Реконструкция модернизация на техническата инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 1430 ІV – 60035 І-6 / Долно Камарци – Пирдоп /Буново/ І-6, с. Буново; Обект 2: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с. Смолско – II етап; Обект 3: Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бенковски, община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01503 от 10.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 1. Обособена позиция 1 Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 1430 ІV – 60035 І-6 / Долно Камарци – Пирдоп /Буново/ І-6, с. Буново 2. Обособена позиция 2 Обект 2: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с. Смолско – II етап 3. Обособена позиция 3 Обект 3: Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бенковски, община Мирково

Описание:

Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Реконструкция модернизация на техническата инфраструктурата на община Мирково /Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 1430 ІV – 60035 І-6 / Долно Камарци – Пирдоп /Буново/ І-6, с. Буново; Обект 2: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с. Смолско – II етап; Обект 3: Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бенковски, община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/321/01503 от 10.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 1. Обособена позиция 1 Обект 1: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 1430 ІV – 60035 І-6 / Долно Камарци – Пирдоп /Буново/ І-6, с. Буново 2. Обособена позиция 2 Обект 2: Рехабилитация и възстановяване на пътен участък: SFO 3433 ІV – 60030 /ІІІ/, с. Смолско – II етап 3. Обособена позиция 3 Обект 3: Реконструкция на водопроводната мрежа на село Бенковски, община Мирково, Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката ще бъдат извършени на територията на Община Мирково, на обекти, съгласно наименованията на съответните обособени позиции и съгласно изготвените и одобрени работни проекти и спецификации.
Краен срок: 25.07.2014 16:00
Документи:

Решение (610802)

Обявление за обществена поръчка (610810)

Разяснение №1 -  изтегли

Уведомление за отваряне на ценови предложения -  изтегли

2014-06-26

Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково”, Обект 2: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирк

Възложител: Община Мирково
Преписка: 00602-2014-0002 (Възложена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: „Рехабилитация на тротоари и улици в община Мирково - Обект 1: Рехабилитация на тротоари в село Мирково”, Обект 2: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”, изпълняван по Договор № 23/322/01088 от 14.12.2013 г. за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, включващ обекти: 1. Обект: Рехабилитация на тротоарите ул. "Поп Неделю" от ос т. 4 до ос. т. 91; ул. "Никола Петков” от ос. т. 59 до ос. т. 81; ул. "Средна гора” от ос. т. 61 до ос. т. 85 по плана на с. Мирково, Община Мирково; 2. Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул. "Христо Ботев” от оc. т. 23 до ос. т. 22; ул. "Никола Пантов” от ос. т. 25 до ос. т. 19; ул. "Захари Груев” от ос. т. 12 до ос. т. 15; ул. "Георги Раковски от ос. т. 10 до ос. т. 18; ул. "Хр. Нончев" от ос. т. 8 до ос. т. 17 по плана на с. Мирково, Община Мирково; 3. Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул. "Васил Левски” от оc. т. 21 до ос. т. 87; ул. "Панайот Хитов” от ос. т. 93 до ос. т. 86; ул. "Г.Бенковски” от ос. т. 64 до ос. т. 76; ул. "Любен Каравелов"от ос. т. 65 до ос. т. 76; ул. "Под детската градина" от ос. т. 14до ос. т. 92 по плана на с.Мирково, Община Мирково; 4. Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул.”Бреза” от ос т.9 до ос т.48; ул.”Димитър Томев” от ос т.11 до ос т.46; ул.”Крайречна” от ос т.46 до ос т.48; ул.”Петър Мечкаров” от ос т.42 до ос т.30; ул.”Бърдо” от ос т.36 до ос т.40ул.”Ручей” от ос т.35 до ос т.39; ул.”Цвятко Караджов” от ос т.35 до ос т.324 и от ос т.68 до ос т.104; ул.”Симеон Попов” от ос т.55 до ос т.57 ул.”Петър Берон” от ос т.54 до ос т.62; ул.”Панайот Волов” от ос т.69 до ос т.66; ул.”Тодор Влайков” от ос т.324 до ос т.72; ул.”Отец Паисий” от ос т.73 до ос т.100а; ул.”Кирил и Методий” от ос т.70а до ос т.226; ул.”Акация ” от ос т.105 до ос т.102; ул.”Устрем” от ос т.51 до ос т.112; ул.”Тодор Йончев” от ос т.68 до ос т.110 по плана на с. Мирково, ОбщинаМирково; 5. Обект: Рехабилитация на тротоарите на ул.”Александър Стамболийски” от ос т.96 до ос т.187 по плана на с. Мирково, Община Мирково; 6. Обект: Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково - Етап VI участъци от улиците ул. "Ал. Стамболийски" с дължина 687 метра, ул "Радин Кладенец " с дължина 291 метра, ул. "Орела" с дължина 171 метра, ул. "Райна Княгиня" с дължина 173 метра, ул. "Иванчо Зографа" с дължина 142 метра, ул. "Д. Дебелянов" с дължина 167 метра и ул. "Ильо Войвода" с дължина 190 метра. 

Описание:

Изпълнение на строително-ремонтни и строително-монтажни работи по проект: “Рехабилитация на уличната мрежа на населените места в община Мирково”, включващ 1. Етап 1: участък от ул.”Поп Неделю” с дължина от 831 метра; 2. Етап 2: участъци от ул.”Никола Петков” с дължина от 356 метра и ул.”Средна гора” с дължина от 373 метра; 3. Етап 3: участъци от ул.”Христо Ботев” с дължина от 76 метра, ул.”Н. Пантов” с дължина от 252 метра, ул.”З. Груев” с дължина от 207 метра, ул.”Г. Раковски” с дължина от 334 метра и ул.”Х. Нончев” с дължина от 305 метра; 4. Етап 4: участъци от ул.”Васил Левски” с дължина от 438 метра, ул.”П. Хитов” с дължина от 150 метра, ул.”Г. Бенковски” с дължина от 188 метра, ул.”Л. Каравелов” с дължина от 178 метра и ул.”Под Детската градина” с дължина от 98 метра; 5. Етап 5: участъци от ул.”Бреза” с дължина от 106 метра, ул.”Д. Томев” с дължина от 70 метра, ул.”Крайречна” с дължина от 144 метра, ул.”П. Мечкаров” с дължина от 165 метра, ул.”Бърдо” с дължина от 116 метра, ул.”Ручей” с дължина от 149 метра, ул.”Цвятко Караджов” с дължина от 416 метра, ул.”С. Попов” с дължина от 114 метра, ул.”П. Берон” с дължина от 127 метра, ул.”П. Волов” с дължина от 136 метра, ул.”Т. Влайков” с дължина от 181 метра, ул.”Отец Паисий” с дължина от 123 метра, ул.”Кирил и Методий” с дължина от 130 метра, ул.”Т. Йончев” с дължина от 240 метра, ул.”Устрем” с дължина от 130 метра и ул.”Акация” с дължина от 142 метра; Дейностите, предвидени за изпълнение по предмета на поръчката ще бъдат извършени на територията на село Мирково, общинаМирково, съгласно наименованията на улиците от съответния етап и съгласно изготвените и одобрени технически проекти.
Краен срок: 28.07.2014 16:00
Документи:

Решение (610218)

Обявление за обществена поръчка (610224)

Документация за участие -  изтегли

Образци от 1 до 20 без 18а и 20а - изтегли

Образец № 18a (Проект на договор) -  изтегли

Образец № 20а (Количествена сметка) -  изтегли

2014-06-23

„Доставка и монтаж на противопожарна техника по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадии и мониторинг на околната среда“

Възложител: Община Мирково
Преписка: 00602-2014-0001 (Затворена)
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Име: „Доставка и монтаж на противопожарна техника по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадии и мониторинг на околната среда“ изпълняван по Договор № 23/226/00311 от 10.04.2013 г. от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”

Описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка е: Доставка и монтаж на противопожарна техника по проект „Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за откриване на горските пожари в ранен стадии и мониторинг на околната среда“ изпълняван по Договор № 23/226/00311 от 10.04.2013 г. от ПРСР 2007-2013 г. Кратко описание на проекта във връзка, с който се възлага осъществяването на поръчката: Целта на проекта е да се изгради противопожарна видеонаблюдателна кула в землището на СЕЛО СМОЛСКО, ОБЩИНА МИРКОВО, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 269003 и отдалечен контролен център на територията на сградата на община Мирково, с. Мирково. Основната част на проекта е стоманорешетъчен стълб, с монтирана апаратура за навременно информиране за горски пожари в района, обхващан от термокамери. Доставка на оборудване за контролен център с описана в проекта апаратура за контрол и наблюдение на териториите в обхвата на камерите. Системата включва изграждане на локална станция за наблюдение, разположена върху 25 метрова метална кула с фундамент, оборудвана със специализирана техника, както и изграждане на контролен център за наблюдение на определената зона, анализ на риска от възникване на пожар, реакция, оповестяване и координация на пожарогасителните и спасителни дейности при пожар. Поради различния интензитет на вятърната и слънчевата енергия в денонощието и през годината, по-подходящи за производството на необходимата за системата енергия са хибридните системи, включващи ветрогенератор, превръщащ кинетичната енергия на ветровия поток в електричество, фотоволтаични соларни модули (фотоволтаици, соларни панели), свързани последователно и/или успоредно, акумулаторни батерии, осигуряващи необходимите капацитет и волтаж на системата, вятърен контролер и соларен контролер, управляващи зареждането на акумулаторни батерии и инвертор, преобразуващ напрежението, подадено от фотоволтаиците и вятърния генератор към батериите. Категория строеж: Противопожарната кула е пета категория, съгласно категория на видовете строежи на ЗУТ. Разрешение за строеж №19/15.11.2012 г. Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е: 540 547,76 лева /петстотин и четиридесет хиляди, петстотин четиридесет и седем лв. и 76 ст./ без ДДС.
Краен срок: 30.06.2014 до 16:00 часа
Документи:

Решение (604457)

Обявление за обществена поръчка (604453)

Документация за участие -  изтегли

Образци от 1 до 24, без 22а и 24а -  изтегли

Образец 24а (Количествена сметка) -  изтегли

Образец 22a (Проект на договор) -  изтегли

2014-05-20

Публична покана - "Разработване на общински план за развитие на Община Мирково за периода 2014-2020 г. ..."

 Избор на изпълнители съгласно ДПБФП № 13-13-157/02.12.2013 г. по обособени позиции: 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Разработване на общински план за развитие на Община Мирково за периода 2014-2020 г.; Разработване на интегриран план за обновяване на населените места в Община Мирково за периода 2014-2020 г., включително дейности за обществено консултиране; Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Мирково, включително съпътстващо обучение, свързано с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация; 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦЯ 2: Разработване на предварителната оценка на общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. Настоящата обществена поръчка се възлага в изпълнение на Проект: „Разработване и въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики, разработване на общински стратегически документи”, който се осъществява в рамките на ОП „Административен капацитет “2007-2013 г., Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-13-157/02.12.2013г., сключен с Министерството на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет”. Настоящата обществена поръчка има за цел разработването на следните стратегически документи и осъществени дейности съгласно следните две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 • Разработване на общински план за развитие на Община Мирково за периода 2014-2020 г., включително дейности за обществено консултиране (обществени обсъждания, провеждане на дискусии със заинтересованите страни): • Разработване на интегриран план за обновяване на населените места в Община Мирково за периода 2014-2020 г., включително дейности за обществено консултиране (обществени обсъждания, провеждане на дискусии със заинтересованите страни): • Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Мирково, включително съпътстващо обучение, свързано с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 • Разработване на предварителната оценка на общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. Всеки участник може да подава оферта само за една обособена позиция.

2014-02-06

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.