Меню  

   

WiFi4EU  

   
   

ПРОЕКТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СЕЛО МИРКОВО – РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ – I ЕТАП”

 

Пътят на проекта 

Информация за обхвата на проекта

Откриване на строителна площадка  – 02.06.2011 г.

Съществуваща ситуация – 02.06.2011 г.

Напредък на проекта 1

Напредък на проекта 2

Напредък на проекта 3

Напредък на проекта 4

Напредък на проекта 5

Напредък на проекта 6 

Напредък на проекта 7  

Напредък на проекта 8  

Напредък на проекта 9  

Напредък на проекта 10  

Напредък на проекта 11  

Напредък на проекта 12  

Напредък на проекта 13  

Напредък на проекта 14  

Напредък на проекта 15  

 

Този документ е създаден в рамките на проект № 23/321/00216  „Водоснабдяване на село Мирково – реконструкция и модернизация – І етап", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.