Меню  

   

WiFi4EU  

   
   

ПРОЕКТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СЕЛО МИРКОВО – РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ – II ЕТАП”

Пътят на проекта 

Информация за обхвата на проекта

Първа копка - 29.06.2011 г. 

Съществуваща ситуация  

Напредък на проекта 1  

Напредък на проекта 2  

Напредък на проекта 3  

Напредък на проекта 4  

Напредък на проекта 5  

 

Този документ е създаден в рамките на проект № 23/321/00267  „Водоснабдяване на село Мирково – реконструкция и модернизация – ІI етап", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Мирково и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.