Последни новини

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 27.06.2023

На 27.06.2023 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 45-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

Обявления за изработен ПУП - изменение на план за регулация

-Обявление № АБУ-3/05.06.2023г. за изработен ПУП- изменение на план за регулация на УПИ XI-615, кв. 58 /ПИ с идентификатор 07051.403.615/ по плана на с. Буново, община Мирково, с обхват УПИ IX-609, УПИ X-616 и УПИ XII-613, кв. 58 по плана на с. Буново, собственост на Катя Веселинова Петровска и Иванка Стефанова Петровска.

Обявление № АБУ-3/05.06.2023г.

-Обявление № АБУ-4/06.05.2023г. за изработен ПУП- изменение на план за регулация на УПИ XXIII-148, кв. 29 /ПИ с идентификатор 48324.200.148/ по плана на с. Мирково, община Мирково, с обхват УПИ XI-153, УПИ XXIV-общ. и УПИ XXV-трафопост, кв. 29 /ПИ с идентификатори 48324.200.200.153, 48324.200.1384/ по плана на с. Мирково, собственост на Светлана Михайлова Иванова.

Обявление № АБУ-4/06.05.2023г. 

-Обявление № АБУ-5/06.06.2023г. за изработен ПУП- изменение на план за регулация и застрояване на УПИ IV-604 и УПИ V-604, кв. 64 /ПИ с идентификатор 67636.66.673 и 67636.66.674/ по плана на с. Смолско, община Мирково, и образуване на нови УПИ V-673, УПИ VIII-674, УПИ IV-640 в кв. 64 по плана на с. Смолско, собственост на Григор Пейов Митовски и Иван Николов Ганчовски.

Обявление № АБУ-5/06.06.2023г

-Обявление № АБУ-6/06.06.2023г. за изработен ПУП- изменение на план за регулация на УПИ III-588, УПИ IV-589, УПИ V-590 /ПИ с идентификатори 67636.66.291, 67636.66.294 и 67636.66.295 /, кв. 62 по плана на с. Смолско, община Мирково, за продължаване на тупик от о.т. 269 през о.т. 269а до о.т. 269б по плана на с. Смолско, община Мирково.

Обявление № АБУ-6/06.06.2023г

 

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 29.05.2023

На 29.05.2023 г. /понеделник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 44-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

Заповед № РД-129/ 22.05.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на изменение на ПУП - план за регулация на УПИ III-588, УПИ IV-589, УПИ V-590

Заповед № РД-129/ 22.05.2023г. на Кмета на Община Мирково за допускане на изменение на ПУП - план за регулация на УПИ III-588, УПИ IV-589, УПИ V-590 /ПИ с идентификатори 67636.66.291, 67636.66.294 и 67636.66.295 /, кв. 62 по плана на с. Смолско, община Мирково, за продължаване на тупик от о.т. 269 през о.т. 269а до о.т. 269б по плана на с. Смолско, община Мирково.

Заповед № РД-129/ 22.05.2023г

Съобщение за обществено обсъждане на предложението за обявяване местността „Маринов дол“ в землището на с. Буново, община Мирково за защитена

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ

 СЪОБЩЕНИЕ:

   Уведомяваме Ви, че в изпълнение на Решение № 640 от Протокол № 42/30.03.2023 г. на общински съвет Мирково, на 06.06.2023 г. от 10 00 ч. в сградата на кметството на с. Буново, ще се проведе обществено обсъждане на предложението за обявяване местността „Маринов дол“ в землището на с. Буново, община Мирково за защитена.

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.