Последни новини

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 25.09.2023 г.

На 25.09.2023 г. /понеделник/ от 15:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 48-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.

Покана

Материали

Заповед № РД 210/14.09.2023

Заповед № РД 210/14.09.2023 относно започване на административно производство за изменение на Заповед №213/03.09.2013 на Кмета на община Мирково

Заповед № РД 210/14.09.2023

Обявления за одобрени ПУП

Обявление № АБУ-10/07.09.2023г. за одобрен със Заповед № РД-201/ 05.09.2023г. на Кмета на Община Мирково ПУП- изменение на план за регулация на УПИ IV-604 и УПИ V-604, кв. 64 /ПИ с идентификатор 67636.66.673 и 67636.66.674/ по плана на с. Смолско, община Мирково, и образуване на нови УПИ V-673, УПИ VIII-674, УПИ IV-640 в кв. 64 по плана на с. Смолско, собственост на Григор Пейов Митовски и Иван Николов Ганчовски

Обявление № АБУ-10/07.09.2023г.

Обявление № АБУ-11/07.09.2023г. за одобрен със Заповед № РД-200/ 05.09.2023г. на Кмета на Община Мирково ПУП- изменение на план за регулация на УПИ XI-615, кв. 58 /ПИ с идентификатор 07051.403.615/ по плана на с. Буново, община Мирково, с обхват УПИ IX-609, УПИ X-616 и УПИ XII-613, кв. 58 по плана на с. Буново, собственост на Катя Веселинова Петровска и Иванка Стефанова Петровска.

Обявление № АБУ-11/07.09.2023г.

 

СЪОБЩЕНИЕ ЛИЧНИ СТОПАНСТВА ПО ЧЛ.137 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

СЪОБЩЕНИЕ

                     УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ И ПИСМО НА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ, ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ, ОТГЛЕЖДАЩИ СВИНЕ ЗА ЛИЧНИ НУЖДИ Е НЕОБХОДИМО ДА РЕГИСТРИРАТ СВОИТЕ ЖИВОТНОВЪДНИ ОБЕКТИ – ЛИЧНИ СТОПАНСТВА ПО ЧЛ.137 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ В НАЙ-КРАТЪК СРОК!

ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ – ЛИЧНО СТОПАНСТВО СЕ ПОДАВАТ БЕЗПЛАТНО ДО ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ,  ЧРЕЗ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ МИРКОВО И КМЕТСТВАТА ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА!

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТА ЗА СОБСТВЕНОСТ НА ИМОТА, В КОЙТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ ЖИВОТНИТЕ!

 

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ  МИРКОВО

Изисквания за свиневъдни стопанства

Информация африканска чума

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 29.08.2023 г.

На 29.08.2023 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 47-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.

Покана

Материали

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.