Последни новини

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 25.11.2022

 На 25.11.2022 г. /петък/ от 16:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна ще се проведе 38-то редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще бъде изнесено в град Етрополе и ще се проведе в залата на читалището

Покана

Материали 

Обявление № АБУ -12/03.11.2022г. за допуснат със Заповед № РД-251/01.11.2022г. на Кмета на Община Мирково

Обявление № АБУ -12/03.11.2022г. за допуснат със Заповед № РД-251/01.11.2022г. на Кмета на Община Мирково за изработване на ПУП – изменение на план за регулация на УПИ V-390 и УПИ VI-391, кв. 34 (ПИ с идентификатор 07051.402.390, 07051.402.391) по имотни граници на с.Буново и разделяне на УПИ V-390 на две нови УПИ V-816 и  УПИ XII-817, кв. 34 (ПИ с идентификатор 07051.402.816, 07051.402.817) по регулационен план на с. Буново.

Прочети

Обявление № АБУ-11/ 03.11.2022г. за одобрен със Заповед № РД-252/ 01.11.2022г. на Кмета на Община Мирково

Обявление № АБУ-11/ 03.11.2022г. за одобрен със Заповед № РД-252/ 01.11.2022г. на Кмета на Община Мирково, ПУП – изменение план за регулация с обхват УПИ III-104 /ПИ с идентификатор 06421.1.104/ и УПИ IV-105 / ПИ с идентификатор 06421.1.105/, кв. 18 по плана на мах. Скумца, с. Каменица, община Мирково, и образуване на три нов урегулирани поземлени имота, а именно УПИ III-169/ ПИ с идентификатор 06421.1.169/ , УПИ IV-170 / ПИ с идентификатор 06421.1.170/ и УПИ XI-171/ПИ с идентификатор 06421.1.171/, кв. 18 по плана на мах. Скумца,с.Каменица

Прочети

 

Съобщение до заинтересованите лица На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Мирково обявява обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение.

Съобщение

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 27.10.2022

На 27.10.2022 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 37-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.