Последни новини

Съобщение за обявяване на обществен достъп за допълнителна информацията

Съобщение за обявяване на обществен достъп за допълнителна информацията за преценяване необходимостта от извършване на Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение:„Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци с.Смолско” с. Смолско, община Мирково, разположено в землището на с.Смолско в ПИ с идентификатор 67636.39.320 и 67636.39.321 по КККР на с.Смолско, с ЕКАТТЕ 67636, Община Мирково, област София.

Прочети.

Покана за 13-то редовно заседание на ОбС Мирково, което ще се проведе на 28.10.2020 г.

На 28.10.2020 г. /сряда/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 13-то редовно заседание на Общински съвет Мирково.

Покана

Материали

Заповед №268/20.10.2020 г. за допускане на ПУП

Заповед № 268/ 20.10.2020 г. за допускане на ПУП - ПРЗ на Кмета на Община Мирково за УПИ XV-169, V-168, XIII-173 , XIV-171, кв. 20 с.Буново

Прочети

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.