Последни новини

Заповед РД-140/28.06.2022г. на Кмета на Община Мирково за допускане на ПУП - план за регулация и застрояване на УПИ XVIII-65

Заповед РД-140/28.06.2022г. на Кмета на Община Мирково за допускане на ПУП - план за регулация и застрояване на УПИ XVIII-65 /ПИ с идентификатор 48324.200.65/, кв. 74 по плана на с. Мирково, община Мирково, за разделяне на УПИ XVIII-65, кв. 74 и образуване на два нови урегулирани поземлени имота, а именно УПИ XVIII-6, кв. 74 / ПИ с идентификатор 48324.200.6/ и УПИ XIX-7, кв. 74 / ПИ с идентификатор 48324.200.7/ по плана на с. Мирково, община Мирково.

Прочети

Заповед № РД-138/ 28.06.2022г. на Кмета на Община Мирково за допускане на ПУП-план за регулация с обхват УПИ III-104

Заповед № РД-138/ 28.06.2022г. на Кмета на Община Мирково за допускане на ПУП-план за регулация с обхват УПИ III-104 /ПИ с идентификатор 06421.1.104/ и УПИ IV-105 / ПИ с идентификатор 06421.1.105/, кв. 18 по плана на мах. Скумца, с. Каменица, община Мирково, и образуване на три нови урегулирани поземлени имота, а именно УПИ III-169/ ПИ с идентификатор 06421.1.169/ , УПИ IV-170 / ПИ с идентификатор 06421.1.170/ и УПИ XI-171 /ПИ с идентификатор 06421.1.171/, кв. 18 по плана на мах. Скумца,с. Каменица, община Мирково.

Прочети 

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 27.06.2022

На 27.06.2022 г. /понеделник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 33-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

Съобщение за информационно предложение от община Мирково

Съобщение за информационно предложение от община Мирково

Прочети !

Обявление № АБУ - 7/ 01.06.2022г. одобрен със Заповед №РД-117/30.05.2022г. на Кмета на Община Мирково ПУП

Обявление № АБУ - 7/ 01.06.2022г. одобрен със Заповед №РД-117/30.05.2022г. на Кмета на Община Мирково ПУП- изменение на план за регулация и застрояване на квартал 79, УПИ І- за спортен стадион от плана на село Мирково, ПИ  с идентификатор 48324.200.1360 по КККР на с. Мирково и образуване на нов УПИ II – за отдих, и озеленяване в квартал 79 от плана на село Мирково, ПИ  с идентификатор 48324.200.1383 по КККР на с. Мирково, собственост на Община Мирково

Обявление

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.